poniedziałek, 24 lutego 2020

LESSON ABOUT POLISH FOLK COSTUME

After we left pupils had a lesson about Polish Folk costumes - using the template, cutting, glueing they made lovely pictures. 
Po naszym wyjeździe uczniowie klas najmłodszych pod opieką nauczycieli przygotowali prace na bazie dostarczonych przez nas wzorów stroju krakowskiego. 

LINK do serwisu edukacyjnego STROJE POLSKIE 
sobota, 15 lutego 2020

JOB SHADOWING in Ecole élémentaire Publique Pasteur in FranceOd 27 stycznia do 1 lutego 2020 pani dyrektor Beata Kosicka- Siwak, koordynator projektu pani Małgorzata Łupicka i pan Marcin Kosterkiewicz nauczyciel wychowania fizycznego uczestniczyli w wyjeździe na jobshadowing do Francji. Nasza partnerska szkoła to Ecole élémentaire Publique Pasteur w Saint Jean en Royans.Piosenka na powitanie.

                                        


W październiku zeszłego roku dwie nauczycielki tej szkoły panie Fabienne Amistadi i Frédérique Marion gościły u nas. Nasza szkoła goszcząca to szkoła publiczna 6 klasowa. Dyrektorem szkoły jest pan Serge Marion. Szkoła prowadzi zajęcia zintegrowane od godziny 8:30 do 11:50 i 13:35 do 16:15 w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek. Brak zajęć w środę. Nauczyciele obserwowali lekcje, rozmawiali o francuskim systemie oświaty, problemach i doświadczeniach. Oprócz wizyty w szkole podstawowej mieli okazję zapoznać się z pracą nauczycieli na wszystkich etapach edukacji – w Ecole maternelle Publique Marie Carpantier ( przedszkole) , Collège Benjamin Malossane ( gimnazjum) i Lycée La Saulaie w Saint Marcellin ( liceum).Oprócz pobytu w szkołach, spotkań z nauczycielami wszystkich szczebli i prezentacji Polski w wolnych dniach zwiedziliśmy Grenoble, Romans sur Isere , gdzie wzięliśmy aktywny udział w święcie św. Barnarda - La fête médiévale de Saint-Barnard à Romans i odwiedzili Valrhona, the City of Chocolate w Tain L'Hermitage.Niezwykle miłe było spotkanie z bardzo aktywnymi przedstawicielami lokalnej społeczności panią Danielle Bouvier, asystentką burmistrza, która zaprosiła nas do merostwa oraz państwem Danielle i Tadeuszem Rene Gresiakami. ( Tadeusz – Polak urodzony we Francji)


Saint Jean en Royans to główne miasto kantonu Royans, położone na wysokości 250 m w masywie Vercors liczy sobie  około 3000 mieszkańców.miejsce gdzie szkoła organizuje "białą szkołę"VERCORS NATURE PARK

Director Beata Kosicka-Siwak, Project Coordinator Małgorzata Łupicka and physical education teacher Mr. Marcin Kosterkiewicz, took part in a job shadowing study visit to our partner school, Ecole élémentaire Publique Pasteur in Saint Jean en Royans, in France from January 27 to February 1, 2020.
During October 2019, two teachers of this school, Mr. Fabienne Amistadi and Frédérique Marion, visited us in Poland.

Our host school is a six-grade public school. The headteacher is Mr Serge Marion. The school teaches integrated classes from 8:30 to 11:50 and 13:35 to 16:15 on Monday, Tuesday, Thursday and Friday. There are no classes on Wednesday. Our visit included observing the lessons and discussing the French education system, problems and experiences. In addition to visiting primary school, the opportunity was taken to visit the Ecole maternelle Publique Marie Carpantier (kindergarten), Collège Benjamin Malossane (junior high school) and Lycée La Saulaie in Saint Marcellin (high school), to learn about the work of teachers at all the other stages of French education. 
In addition to school stays, meetings with teachers at all levels and Polish presentations on free days, we visited Grenoble, Romans sur Isere, where we took an active part in the feast of St. Barnard - La fête médiévale de Saint-Barnard à Romans and visited Valrhon, the City of Chocolate at Tain L'Hermitage.
We were delighted to meet with very active representatives of the local community, Mrs. Danielle Bouvier, assistant to the mayor, who invited us to visit the mayor, as well as Danielle and Tadeusz Rene Gresiaki. (Tadeusz - a Pole born in France)


 Every child in France waits impatiently for Epiphany (January 6th) for the delicious spectacle of the Galette des Rois.Noix de Grenoble are walnuts that are gathered in their shells from the end of September and come from three different varieties in the French departments of Isére, Drôme and Savoie.                                                    walnuts trees everywhere


In town hall with kindergarden kids "jedzie pociąg z daleka.."


Marianne is a symbol of Republican France. A Marianne is a bust of a proud and determined woman wearing a Phrygian cap. She symbolises the attachment of the common citizens of the revolution to the Republic - Marianne is liberty, egality and fraternity.Raviole du Dauphiné is a true mouth-watering speciality from the French regions of Drôme and Isére - tiny, thin squares of pasta with a tender base made of wheat flour, stuffed with Creme Fraiche, protected cheeses Comté PDO and Emmental francais Est-Central PGI and butter-browned parsley.
 
       Shuss, the mascot of the 1968 Winter Olympic games in Grenoble.

in Le Dauphiné journal

czwartek, 5 grudnia 2019

TEACHERS FROM CP. BEETHOVEN IN TORREJON DE ARDOZ FOR JOBSHADOWING IN OUR SCHOOL


Od 4 do 8 listopada w szkole job shadowing odbywało dwoje nauczycieli ze szkoły CP. BEETHOVEN w TORREJON DE ARDOZ w Hiszpanii w ramach projektu MIRANDO A EUROPA. 
Pani Raquel Ruiz de Pascual Gutiérrez i pan José Ángel Carrasco Marín obserwowali lekcje matematyki i języka angielskiego. Rozmawiali z naszymi uczniami o Hiszpanii i pokazali prezentację. W klasie drugiej czekała na gości niespodzianka w postaci hiszpańskiej piosenki i tańca. Uczestniczyli też w zajęciach pozalekcyjnych – plastycznych i aerobiku. W tym czasie w szkole miało miejsce ciekawe wydarzenie – Dzień Nauki pod hasłem  „Cztery Żywioły”, nasi goście wzięli w nim aktywny udział. Spotkanie zakończyło się nauką tańca flamenco.

From 4 to 8 November two teachers from the CP BEETHOVEN at TORREJON DE ARDOZ in Spain took part in the job shadowing in our school.It was part of Erasmus + project MIRANDO A EUROPA.
Ms Raquel Ruiz de Pascual Gutiérrez and Mr José Ángel Carrasco Marín watched math and English lessons. They talked to our students about Spain and showed the presentation.In the second grade a surprise awaited guests in the form of Spanish song and dance. They also participated in extracurricular activities - art and aerobics. At that time, an interesting event took place at the school - Science Day - "Four Elements", our guests took an active part in it. The meeting finished with learning how to dance traditional flamenco.                                 PRESENTATION ABOUT SPAIN

                                        

                                              DANCING IN YEAR 2TEACHERS FROM ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PASTEUR IN SAINT JEAN EN ROYANS IN OUR SCHOOL


W październiku naszą szkołę odwiedziły nauczycielki szkoły podstawowej - Ecole élémentaire Publique Pasteur w Saint Jean en Royans we Francji- panie Fabienne Amistadi i Frédérique Marion. Celem wizyty był job shadowing w ramach programu Erasmus + KA1. Tytuł projektu to „ Let`s go to Europe to e-learn English”. Razem z paniami przyleciała przygotowana przez uczniów rodzina Les Cléments. Panie obserwowały lekcje języka angielskiego i matematyki, zajęcia w świetlicy szkolnej i zajęcia plastyczne w Galerii Sztuki Współczesnej.
Link do profilu projektu na facebooku:

In October our school was visited by primary school teachers - Ecole élémentaire Publique Pasteur in Saint Jean en Royans in France - Ms. Fabienne Amistadi and Frédérique Marion. The purpose of the visit was job shadowing under the Erasmus + KA1 program. The title of the project is "Let`s go to Europe to e-learn English". The Les Cléments family prepared by the students came along with the ladies. French teachers observed English and mathematics lessons, classes in the after school club and art workshops  at the Contemporary Art Gallery.
Les Cléments  

Talking about Francew Galerii Sztuki Współczesnej 


Saint Jean en Royans 


                                          Ecole élémentaire Publique Pasteur